Ekonomski fakultet

Ðure Pucara Starog 3, Kragujevac

034 303 500, 303 516
ekfak@kg.ac.rs

Kultura

Ekonomski fakultet

Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu je akreditovana visokoškolska institucija koja je 2010. godine obeležila 50 godina postojanja.

Tokom ovog perioda Fakultet je kroz svoju nastavno-obrazovnu i naučnu aktivnost  nastojao da izgradi  značajnu poziciju u zemlji i regionu, dajući  doprinos razvoju  kroz obrazovanje ekonomista i menadžera, i podsticanje naučno-istraživačkog rada u okviru fundamentalnih i primenjenih istraživanja. U tom cilju,  na Fakultetu se kontinuirano  radilo na usavršavanju nastavnih planova i programa,  kako bi oni bili usklađeni sa najsavremenijim svetskim naučnim  i obrazovnim  tokovima, kao i na permanentnom  razvoju nastavno-naučnog kadra.

U proteklom periodu na Fakultetu je diplomiralo preko 7200,  dok je magistarske radove odbranilo 128, a doktoriralo  49 studenata.

Danas Fakultet  zapošljava 80 nastavnika i saradnika, a na osnovnim, master  akademskim i doktorskim studijama,  studira preko  3800 studenata.

Nastavni plan osnovnih studija sačinjavaju dva studijska programa – Ekonomija i Poslovna ekonomija i menadžment, sa sledećim modulima: Opšta ekonomija, Finansije, berze  i bankarstvo, Marketing, Menadžment, Računovodstvo i poslovne finansije, Turizam i hotelijerstvo.

Master akademske studije obuhvataju dva studijska programa – Ekonomija i Poslovna ekonomija i menadžment, dok doktorske akademske studije sačinjavaju tri modula: Makroekonomija, Upravljanje poslovanjem  i Računovodstvo i poslovne finansije.


U ovoj lokaciji

U ovom lokalu nema desavanja


Dešavanja

Nema desavanja